Výkaznictví

Nový samostatný program, který zajišťuje tvorbu a další zpracování účetních a finančních výkazů (na základě účetních dokladů modulu Účetnictví).

Výkaznictví – pracovní stůl

Program umožňuje komfortnější práci s výkazy:

 • ukládání (archivaci) jednotlivých vytvořených výkazů,
 • vytváření výstupních souborů (CSÚIS, GXML),
 • tisk výkazů a uložení výkazů do formátu PDF,
 • provádění kontrol vazeb dle MF ČR,
 • odesílání/předávání výkazů.

V současné verzi jsou podporovány výkazy:

 • Rozvaha,
 • Výkaz zisku a ztráty (Výsledovka),
 • Příloha.
Rozvaha – úprava

Další budou postupně následovat, do konce roku 2010 budou k dispozici:

 • Přehled o peněžních tocích,
 • Přehled o změnách vlastního kapitálu.

Odeslání vytvořených výkazů z modulu Výkaznictví je možné několika způsoby:

 • Komunikátor CSÚIS Munis (přímé provázání na modul umožňující nejpohodlnější odeslání výkazů do CSÚIS),
 • přímé automatické odeslání na předdefinovaný e-mail (možná editace obsahu e-mailu, tj. příloh),
 • uložení příslušných souborů pro ruční odeslání přes komunikační program MF ČR (do nastavitelné složky nebo na libovolné místo na disku).

Bezpečnost a kontroly vazeb

K ukládání vytvářených výkazů a výstupních souborů je automaticky využito datové úložiště Munis. Tím jsou kromě bezpečnosti zajištěny:

 • možnost kdykoliv zpětně dohledat jednou vytvořené výkazy,
 • možnost použít vytvořené výkazy pro provedení kontrol vnitrovýkazových a mezivýkazových vazeb (provedení těchto kontrol umožní eliminovat časové ztráty způsobené odmítáním výkazů při předání do CSÚIS v případě, že jsou tyto vazby porušeny).
Kontrolní vazby ve výkazech a mezi výkazy