Profil společnosti Triada

Základní informace

Společnost Triada zahájila svoji činnost v roce 1991 jako dodavatel řešení ucelených informačních systémů pro subjekty veřejné správy. Těžiště činnosti představují profesionální služby s důrazem na individuální potřeby zákazníka tak, jak to odpovídá základním požadavkům na systémovou integraci.

Vedle vývoje informačních systémů a jejich implementace se společnost Triada zabývá vydavatelskou činností – vydává časopis Obec & finance, elektronickou publikaci Solón, Deník veřejné správy na internetu a e-mailový Zpravodaj. Neméně významnou oblastí je programové a organizační zajištění konferencí, odborných seminářů, setkání a vzdělávacích akcí pro pracovníky veřejné správy, mezi které patří například konference ISSS nebo pravidelná setkání starostů Den malých obcí.

Veškeré činnosti provozované společností Triada souvisí s oblastí veřejné správy, je proto v neustálém kontaktu s vrcholnými představiteli ministerstev a poslanci či senátory Parlamentu ČR zabývajícími se komunální politikou. Opakovaně je vyzývána k posuzování a připomínkování připravovaných právních norem, dotýkajících se této oblasti.

Společnost Triada je členem ICT Unie, která je prestižním profesním sdružením firem z oblasti ICT (Information and Communication Technologies). Cílem Unie je zvýšit vnímání důležitosti zavádění a využívání moderních informačních technologií ve společnosti, včetně vytváření optimálních podmínek pro rozvoj veřejných sítí elektronických komunikací v České republice, jako nezbytného předpokladu pro vytváření informační společnosti.

Kromě stálých zaměstnanců využívá firma své celorepublikové sítě externích spolupracovníků, mezi něž patří analytici, vývojoví pracovníci, konzultanti a školitelé. Základní jmění společnosti je 2 000 000 Kč.

Vývoj informačních systémů a jejich implementace

Od roku 1993 nabízela společnost Triada ucelený informační systém pod názvem Triada pro MS DOS. První verze systému byla zpracována v prostředí PC Fand a pracovala pod operačním systémem MS DOS. Svou koncepcí a zejména použitými technologiemi byl tento systém určen zejména pro malé obce do 3000 obyvatel.

Od roku 1999 je systém prodáván pod obchodním názvem Munis. IS Munis je neustále rozvíjen a pravidelně aktualizován – vytváří se nové moduly, zohledňují se legislativní změny, dosavadní moduly jsou vylepšovány podle požadavků uživatelů a zároveň dochází k postupné implementaci moderních technologií do všech modulů. V případě, že nastanou legislativní změny v období mezi pravidelnými aktualizacemi, obdrží uživatelé upravenou verzi programu v takovém termínu, aby bylo možné zajistit zpracování dané agendy v souladu s platnou legislativou.

V současné době používá informační systém Munis společnosti Triada více než 1700 uživatelů.

Pro poskytování technické podpory IS Munis je vyčleněno speciální pracoviště, které uživatelům pomáhá s řešením nestandardních situací i s metodikou zpracování jednotlivých agend. K IS Munis jsou dodávány v elektronické podobě manuály a metodické pokyny.

Vydavatelská činnost

Elektronická publikace Solón

Elektronická publikace Solón

Publikace je určena pro každodenní činnost na obecních a městských úřadech. Obsahuje aktuální znění zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a metodických pokynů z oblasti státní správy a samosprávy i další důležité informace a dokumenty týkající se veřejné správy.

Uživatelé dostávají společně s elektronickou publikací ještě tištěný časopis, který obsahuje kromě článků, ankety a přehledu nové legislativy také Tipy na práci s IS Munis.

Deník veřejné správy

Deník veřejné správy

Deník veřejné správy je internetové informační médium, které se zaměřuje na potřeby všech typů úřadů veřejné správy tak, aby pracovníci těchto orgánů i volení zastupitelé měli k dispozici pohromadě veškeré aktuální informace, které potřebují ke své práci.

Konference, semináře a školení

ISSS

ISSS

Konference ISSS, tradičně doprovázená mezinárodním setkáním V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society), je již více než dvě desetiletí renomovanou komunikační a prezentační akcí pro všechny subjekty veřejné správy, odborníky i dodavatele technologií a služeb, kteří se podílejí na reformě veřejné správy, rozvoji e-governmentu a digitalizaci společnosti.

V posledních letech se zde pravidelně registruje přes 2300 účastníků. Jde o politicky nezávislou platformu, která se každoročně koná pod oficiální záštitou a zpravidla i za účasti premiéra, dalších členů vlády, představitelů obou komor Parlamentu ČR a Asociace krajů ČR. Na ISSS většinou nechybí ani významní hosté z Bruselu a členové Evropské komise. V roce 2009 byla v rámci českého předsednictví Radě EU součástí programu i „unijní“ ministerská konference „eID a veřejné registry“.

Dvoudenní program se zaměřuje na široké spektrum témat souvisejících s modernizací veřejné správy a celkovou digitalizací společnosti a jeho součástí jsou i důležité doprovodné akce, mezi nimiž nechybí například setkání poslanců a senátorů, zasedání komisí Rady AKČR, SMO ČR, workshopy různých uskupení nebo aktivit či jednání Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů.

Každoročně také přibývá zájemců o zařazení přednášky či prezentace, kterých se odehraje v rámci dvoudenního programu konference zpravidla více než 200, a roste i zájem firem a institucí, jež chtějí oslovit přítomné zástupce veřejné správy a odborníky doprovodnou expozicí.

Konference ISSS je již řadu let nedílnou součástí programu všech, kdo se podílejí na reformě a digitalizaci veřejné správy, a zároveň místem, kde se představují klíčové novinky a strategie v oblasti e-governmentu a kde se zároveň tvoří, diskutují a často i schvalují další postupy.

Den malých obcí

Den malých obcí

Den malých obcí je odborná konference určená starostkám, starostům a zástupcům nejen malých obcí. Přináší aktuální informace z oblasti rozvoje venkova, dotační politiky či financování a reaguje na nejnovější problémy a jejich řešení v rozsáhlé oblasti činnosti veřejné správy. Součástí programu je i výměna zkušeností a diskuze s předními odborníky ve veřejné správě. Konference se pravidelně účastní i členové vlády a náměstci dotčených rezortů. Nedílnou součástí je také doprovodná výstava firem, které nabízejí produkty a služby obecním a městským úřadům.

Semináře a kurzy

Pro uživatele informačního systému Munis pořádá společnost Triada každoročně sérii různých typů odborných seminářů a kurzů, jak v prezenční formě, tak v on-line podobě. Semináře a kurzy se věnují aktuálním tématům, novým modulům a legislativním změnám a seznamují uživatele s novinkami a tipy na práci v IS Munis.