Mzdy a Personalistika

Moduly Mzdy a Personalistika řeší kompletní problematiku zpracování mezd a personalistiky rozpočtových a příspěvkových organizací.

Mzdy SQL

Modul Mzdy SQL je založen na architektuře Klient–server, čímž je dosaženo zvýšení bezpečnosti dat, výkonu a bezproblémového provozu v síťovém nasazení.

Přístup do aplikace lze zabezpečit pomocí uživatelských rolí, stanovit roli hlavní mzdové účetní, mzdové účetní, administrátora apod. Rovněž lze řídit přístup k datům pomocí práv k jednotlivým organizačním střediskům.

Jedná se o položkový systém, který zpřehledňuje pořizování výplat a zjednodušuje zadávání jednotlivých výplatních položek. Je možné zde vytvářet vlastní výplatní položky, které lze samostatně sledovat, buď v tiskových sestavách, či přes zobrazení datových listů.

Modul Mzdy SQL striktně odděluje údaje o zaměstnanci a o jednotlivých pracovních poměrech, Je zde umožněno zadávání stálých výplatních položek zaměstnance (spoření, ostatní srážky, penzijní připojištění, důchodové připojištění) i pracovního poměru (odměny, příplatky).

Velký důraz je kladen na využití datových listů. Modul podporuje možnost vytváření vlastních vzhledů datových listů dle potřeb uživatele.

Program je produktem společnosti SoftPC.

Vlastnosti modulu Mzdy SQL
 • Evidence zaměstnanců
 • Evidence personálních údajů
 • Evidence pracovních poměrů
 • Zpracování výplat, nemocenských dávek
 • Hromadné zadávání výplatních položek (stravenkový paušál, odměny apod.)
 • Evidence a výpočet srážek z výplat (exekuce, insolvence apod.)
 • Export dat pro elektronické bankovnictví
 • Exporty pro ČSSZ (ELDP, ONZ, Příloha DPN, …) – komunikace je zajištěna programem Komunikátor CSÚIS
 • Export přehledu důchodového spoření
 • Vytváření předkontací a jejich export do programu Účetnictví
 • Tiskové sestavy a zobrazení dat v datových listech
 • Statistiky (ISP, ISPV, P1-04 pro školy, čtvrtletní výkaz o práci, …)
 • Uživatelské role
 • Nastavení přístupových práv

Personalistika SQL

Modul Personalistika SQL vhodně rozšiřuje modul Mzdy SQL o evidenci personálních údajů zaměstnanců, evidenci kurzů, pracovních smluv, školení, praxe a dalších podstatných agend usnadňující práci v personální oblasti. Všechny potřebné údaje tak máte sdružené na jednom místě!

Evidence pracovních smluv je založena na tvorbě uživatelských šablon, do kterých se automaticky vkládají data z údajů zaměstnance, pracovního poměru či údajů firmy (jako např. data v hromadné korespondenci). Výsledná smlouva je uložena přímo do databáze, ale lze ji libovolně měnit. Toto přináší výhodu v možnosti jejího okamžitého zobrazení včetně dodatků.

Ke každému pracovnímu poměru lze vkládat elektronické přílohy (PDF, PDF/A, JPG apod.) tedy např. kopie průkazů, potvrzení a dalších nutných dokladů vztahujících se k pracovnímu poměru, v nabídce je i možnost přímého skenování dokumentů.

Vlastnosti modulu Personalistika SQL
 • Evidence zaměstnanců
 • Evidence personálních údajů
 • Evidence praxe s vazbou na Mzdy – tisk a výpočet nového platového výměru
 • Evidence pracovních smluv
 • Evidence absolvování kurzů, školení, školy, průkazy
 • Sledování zdravotních prohlídek
 • Možnost vkládání elektronických příloh
 • Tiskové sestavy a zobrazení dat v datových listech
 • Nastavení vstupních parametrů
 • Možnost ručního nastavení příznaku u pracovního poměru, zda vstupuje do statistiky ISP
 • Generování dat za příslušné období s možností editace před exportem
 • Export výstupního XML souboru

Výkaznictví ISP

Modul Výkaznictví ISP SQL je rozšířením modulu Mzdy SQL o možnost zpracování statistiky Informačního systému o platech.

Modul umožňuje nastavení potřebných vstupních parametrů, generování dat pro zpracování statistiky a jejich případnou editaci. Samozřejmostí je export výstupního XML souboru se zpracovanými statistickými daty.

Informační systém o platech vede Ministerstvo financí ČR. Tento IS sleduje platy, odměny za pracovní pohotovost, průměrné výdělky včetně osobních údajů o zaměstnancích, které ovlivňují jeho výši. Je realizován na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Vlastnosti modulu Výkaznictví ISP SQL
 • Nastavení vstupních parametrů
 • Možnost editace příznaku u pracovního poměru
 • Kontrola správnosti dat před odesláním výkazu na MF ČR
 • Generování dat za příslušné období s možností editace před exportem
 • Export výstupního XML souboru