Manažerská nadstavba

Tento modul shrnuje různé speciální výstupy z celého informačního systému Munis, které jsou podstatné nejen pro vedoucí pracovníky úřadu, ale např. také při přípravě podkladů pro zasedání rady a zastupitelstva nebo pro vedoucí pracovníky odborů.

V Manažerském modulu jsou pohromadě k dispozici informace ze třech oblastí: evidenční, ekonomické a systémové.

Oblast statistik z evidenční části IS zahrnuje např. přehledy o stavu obyvatelstva dle územního členění, věkového rozložení nebo pohlaví, dále informace o stavu a historii zpracování dokumentů (spisů) a s tím souvisejícím dodržováním termínů vyřízení. Vypracovává i statistické přehledy jako např. počty dokumentů (spisů) vyřízených odbory resp. konkrétními pracovníky za dané období, množství došlé a odeslané pošty dle útvarů, pracovníků, subjektů apod.

Dále pak lze zobrazit sumáře inventárního majetku, zejména dle příslušných odpovědných pracovníků.

Ekonomická část dává jednak aktuální a historický přehled o pohledávkách (vydané faktury, poplatky) a závazcích (došlé faktury, další platby), o stavech na bankovních účtech, čerpání/splácení úvěrů a zůstatcích v pokladnách. K dispozici je i přehled čerpání a plnění rozpočtu v součinnosti s nastaveným členěním v modulu Rozpočet, ukazatel cash-flow a ukazatel dluhové služby.

Poslední částí jsou statistiky práce v IS Munis, které ukazují vytížení jednotlivých modulů informačního systému nejen z hlediska časového (přehledy práce uživatelů v jednotlivých modulech podle celkového času nebo podle jednotlivých dnů, resp. denní doby), ale hlavně z hlediska využití zakoupených licencí.

Využití Manažerského modulu je vskutku široké a může značně pomoci při řízení chodu úřadu i při přípravě podkladů pro jednání rady a zastupitelstva. Manažerský modul je navíc koncipován tak, aby bylo možné velmi pružně rozšiřovat poskytované informace a sestavované statistiky.

Veškeré tiskové výstupy lze navíc jednoduše převádět do formátů RTF, PDF, HTML a WMF/EMF, které jsou dále nezávislé na vlastním systému Munis, a je tedy možné zasílat takto připravené výstupy např. neuvolněným zastupitelům prostřednictvím elektronické pošty nebo vybrané výstupy zveřejňovat na WWW stránkách úřadu. Další specializované exportní formáty lze řešit po vzájemné dohodě.