Matrika

Matrika – kniha úmrtí

Modul řeší všechny náležitosti vedení matričních agend na počítači ve smyslu zákona 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení, související vyhlášky Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb. a směrnice k jednotnému postupu matričních úřadů při souběžném vedení matričních knih pomocí výpočetní techniky.

Program Matrika samozřejmě umožňuje vedení všech třech matričních knih (narození, manželství a úmrtí), do kterých se zadávají všechny zákonem stanovené druhy zápisů (matriční události, matriční skutečnosti a změny a opravy zápisů). Lze vést souběžně více než jeden svazek pro jeden druh matriční knihy.

Všechny druhy zápisů se do matričních knih vkládají prostřednictvím:

Matrika – zápis manželství
  • Zápisu do matriční knihy, kterým se rozumí zapsání údajů o narození, uzavření manželství nebo úmrtí (matriční události) podle časové posloupnosti uvedených matričních událostí.
  • Dodatečného zápisu do matriční knihy, který znamená zapsání údajů o narození, uzavření manželství nebo úmrtí (matriční události) mimo časovou posloupnost uvedených matričních událostí.
  • Dodatečného záznamu do matriční knihy, což znamená např. zapsání rozhodnutí o prohlášení manželství za neplatné, nebo o tom, že manželství nevzniklo, rozvod manželství, údaje o osvojení, určení rodičovství, změně jména nebo příjmení (matriční skutečnosti) a další skutečnosti, jimiž se mění a doplňují zápisy v matriční knize, a to až po uzavření zápisu.
  • Opravy zápisu v matriční knize, kterou se rozumí opravení chybných či nesprávných údajů v zápisu, dodatečném zápisu nebo dodatečném záznamu v matričním knize.

Uzavření zápisu, dodatečného zápisu, dodatečného záznamu nebo opravy zápisu v matriční knize, se provede podpisem matrikáře s uvedením data, kdy byly pořízeny (podle § 51 zákona o matrikách), přičemž podpis je dán automaticky přihlášeným uživatelem do programu a datumový údaj je rozšířen o časový údaj provedení příslušeného elektronického zápisu. Uzavřené záznamy jsou programově zablokovány proti dalším opravám či změnám. Pro zvýšení důvěryhodnosti připravujeme implementaci elektronického podpisu. Pro všechny zápisy v daném kalendářním roce je automaticky veden abecední jmenný rejstřík s odkazem na číslo matričního listu a zápisu.

Po uzavření zápisů lze na předepsané formuláře tisknout matriční doklady (rodný, oddací a úmrtní list). Nastavení přesného tisku do předepsaných formulářů je v programu díky implementovanému českému generátoru tiskových sestav velice jednoduché a intuitivní.

Matrika – kniha narození

Program dále umožňuje tisk matričního listu nebo jeho části, potvrzení o údajích zapsaných ve svazku matriční knihy, doslovného výpisu v rozsahu uvedeném ve svazku matriční knihy rukopisně vedené a tisk dalších formulářů, jako je protokol o uzavření manželství, osvědčení k  uzavření církevního sňatku, abecední jmenný rejstřík apod.

Vyhledávání zápisů matričních událostí je možné podle příjmení i jména, podle rodného čísla a data narození fyzických osob, nebo podle data a místa matriční události, nebo podle svazku, ročníku, listu a pořadového čísla zápisu matriční události.

Program Matrika je standardně napojen na další modul informačního systému Munis společnosti Triada, Evidenci obyvatel. Díky tomu již není potřeba znovu vyplňovat údaje o trvale bydlících občanech. Při zápise údajů je samozřejmostí kontrola smysluplnosti vkládaných dat (např. správného data), kontrola rodného čísla (známá dělitelnost číslem 11) a automatické předvyplňování údajů, které lze získat z již zadaných dat (např. datum narození a pohlaví se vyplní automaticky podle zadaného rodného čísla). Např. zápis do elektronické knihy narození v programu Matrika je tak poměrně rychlý a maximálně chráněný proti chybám.