Agendy Vita

Moduly jsou produktem společnosti Vita software.

Programy jsou přímo navázány na modul Evidence obyvatel a plně integrovány do spisové služby Kancelářského systému. Agenda Stavební úřad spolupracuje s grafickými systémy MISYS (Gepro), GISEL (T-Mapy) a je možná spolupráce s dalšími grafickými systémy společnosti T-Mapy.

Stavební úřad

Program je pomocníkem stavebních úřadů při provádění činností, které se řídí stavebním zákonem a předpisy souvisejícími. Umožňuje vést všechny typy správních řízení, které na stavebním úřadě přicházejí v úvahu. Podporuje i činnosti odvolacího orgánu. Základní vlastnosti jsou následující:

 • evidence správních řízení – územní, stavební, kolaudační a další, evidence ohlášení
 • odvolací řízení, obnova řízení, mimo odvolací řízení, elektronická komunikace mezi prvoinstančním a odvolacím orgánem
 • sledování termínů pomocí kalendáře úkolů
 • aktuální informace o účastnících, dotčených orgánech a ostatních
 • automatizované generování dokumentů ze zadaných údajů do textového editoru s možností následné editace
 • postupné vytváření archivu údajů včetně dokumentů
 • využití údajů z registru obyvatel, ekonomických subjektů
 • využití údajů z územně identifikačního registru, registru nemovitostí
 • tisk adres v řízení nebo posílání tisku sekretářce

Silniční úřad

Program slouží pro podporu činnosti silničního správního úřadu – speciálního stavebního úřadu a zvláštního užívání komunikací. Pro speciální stavební úřad poskytuje všechny funkce jako stavební úřad, pro zvláštní užívání komunikací je rozšířen o další typy řízení. Základní funkce jsou následující:

 • průběh řízení dle zákona o pozemních komunikacích, stavebního zákona a předpisů souvisejících
 • odvolací řízení, obnova řízení, mimo odvolací řízení, elektronická komunikace mezi prvoinstančním a odvolacím orgánem
 • sledování termínů pomocí kalendáře úkolů
 • aktuální informace o účastnících, dotčených orgánech a ostatních
 • automatizované generování dokumentů ze zadaných údajů do textového editoru s možností následné editace
 • postupné vytváření archivu údajů včetně dokumentů
 • využití údajů z registru obyvatel, ekonomických subjektů
 • využití údajů z územně identifikačního registru, registru nemovitostí
 • tisk adres v řízení nebo posílání tisku sekretářce

Vodoprávní úřad

Program pro podporu činností vodoprávního úřadu, včetně speciálního stavebního úřadu. Evidence rozhodnutí a dalších činností podle vodního zákona, vedení vodoprávní evidence. Základní vlastnosti jsou následující:

 • evidence správních řízení a dalších úkonů dle vodního zákona
 • vedení vodoprávní evidence včetně předávání dat na MZe
 • odvolací řízení, obnova řízení, mimo odvolací řízení, elektronická komunikace mezi prvoinstančním a odvolacím orgánem
 • sledování termínů pomocí kalendáře úkolů
 • aktuální informace o účastnících, dotčených orgánech a ostatních
 • automatizované generování dokumentů ze zadaných údajů do textového editoru s možností následné editace
 • postupné vytváření archivu údajů včetně dokumentů
 • využití údajů z registru obyvatel, ekonomických subjektů
 • využití údajů z územně identifikačního registru, registru nemovitostí
 • tisk adres v řízení nebo posílání tisku sekretářce

Přestupky

Program umožňuje zpracovávat přestupky a jiné správní delikty, tisknout předvolání, rozhodnutí, dožádání, podklady pro roční výkaz MV ČR apod. Základní vlastnosti jsou následující:

 • nabídka přestupků a jiných správních deliktů podle legislativního stavu k určitému datu (obvykle datu spáchání),
 • postoupení, odložení věci, zastavení řízení,
 • vedení přestupkového, příkazního či blokového řízení,
 • vedení řízení o správním deliktu,
 • odvolací řízení, obnova řízení, přezkumné řízení, elektronická komunikace mezi prvoinstančním a odvolacím orgánem,
 • sledování termínů pomocí kalendáře úkolů,
 • evidence spisů v elektronické podobě,
 • přestupky proti majetku, veřejnému soužití, dopravní přestupky, přestupky proti stavebnímu řádu atd.,
 • evidence podezřelých, obviněných, svědků, navrhovatelů, …
 • tisk adres, složenek,
 • automatizované generování dokumentů ze zadaných údajů do textového editoru s možností následné editace,
 • využití údajů z registru obyvatel, ekonomických subjektů,
 • postupné vytváření archivu údajů včetně dokumentů,
 • využití údajů z registru obyvatel, ekonomických subjektů,
 • vedení podacího deníku a možnost propojení se spisovou službou.

Pohledávky

Program umožňuje vymáhat pohledávky podle zákona o správě daní a poplatků. Umožňuje také sledovat stav a termíny v soudních sporech týkajících se vymáhání pohledávek. V obou případech následně pomáhá při výkonu rozhodnutí. Základní vlastnosti jsou následující:

 • sledování průběhu soudního řízení od podání žaloby soudu, přes jednání, rozhodnutí, odvolání, nabytí právní moci soudního rozhodnutí, až po výkon rozhodnutí
 • vedení řízení podle zákona o správě daní a poplatků
 • sledování vymáhaných částek, soudních poplatků a dalších nákladů s případem spojených, výpočet vymáhaných částek včetně příslušenství
 • hlídání termínů pomocí kalendáře, ve kterém jsou chronologicky zaznamenány jednotlivé termíny
 • automatizované generování dokumentů s možností následné editace
 • postupné vytváření archivu údajů o případech včetně dokumentů
 • využití údajů z registru obyvatel, ekonomických subjektů

VitaWeb

Program slouží k zobrazování údajů pomocí internetového prohlížeče. Oprávněným osobám umožňuje zobrazovat data vytvořená programy firmy VITA software. Základní vlastnosti jsou následující:

 • možnost začlenění do intranetu úřadu
 • vymezení přístupových práv pro jednotlivé uživatele
 • vyhledávání podle parametrů
 • zobrazování dat vytvořených programy VITA software, včetně dokumentů
 • zobrazování i dalších údajů z registrů
 • data se pouze zobrazují, nelze je měnit
 • možnost tisku údajů