Majetek

Program slouží k vedení inventárního majetku i dalšího majetku obce (pozemky, budovy, ...). Majetek může být rozdělen do libovolných organizačních útvarů (obecní úřad, škola, hasiči, ...), lokalit a v rámci lokalit do jednotlivých místností.

Tiskové sestavy obsahují inventurní soupisy, místní seznamy, přehledy pohybu majetku a další.

Program obsahuje vazbu na modul Fakturace. V případě zavedení došlé faktury s majetkovou předkontací (třída 0) je možné založení karty do majetku. Při odepisování, převodech nebo vyřazení majetku modul automaticky vytváří předkontační řádky pro modul Účetnictví. Lze také využít možnost porovnání majetku v evidenci s hodnotou majetku v účetnictví a nástroje pro usnadnění dohledání případných nesrovnalostí.

Pomocí zařízení PDA vybaveného čtečkou čárových kódů a dodaným softwarem je možné zefektivnit provádění inventury majetku.