Geografický informační systém

Základním principem grafických systémů je práce s grafickými podklady, k nimž se mohou vázat popisné informace zapsané v databázích a naopak. je tedy možná komunikace jak ve směru databáze–mapa (např. zobrazování prvků vybraných v databázi popisných informací podle zadaných kritérií do mapy), tak i opačným směrem (vyhledávání informací k prvkům zadaným graficky).

Díky koncepci informačního systému Munis, který je založen na jednotné územní identifikaci, je k dispozici integrované řešení propojení jednotlivých agend s geografickým informačním systémem města. Rozvoj geografických systémů je silně závislý zejména na datech a proces budování těchto systémů je většinou oddělen od zavádění "negrafických" aplikací.

Proto jsme vyvinuli rozhraní, pomocí kterého je možné integrovat geografické informační systémy založené na odpovídajících technologiích přímo do systému Munis.

Velice se osvědčilo propojení se systémem Misys společnosti GEPRO, která se specializuje právě na aplikace pro použití na městských úřadech.

Misys

Od roku 1991 je vytvářen geografický informační systém Misys. Ten ve spolupráci s informačními systémy společnosti Triada vytváří komplexní informační systém pro města a obce. K dispozici je i varianta systému Misys–WEB určená pro Intranet/Internet.

Od první verze je Misys neustále vyvíjen a vylepšován podle připomínek a potřeb uživatelů. Systému je určen pro operační systém Windows (9x, NT, 2000, XP, Vista).

V systému lze využít prakticky jakýkoliv grafický podklad, a to ve vektorové i rastrové podobě. Je možno využít rastry černobílé i barevné.

Do systému je možné včlenit v podstatě jakoukoliv databázi. Příkladem databáze existující na celém území republiky je SPI KN – soubor popisných informací katastru nemovitostí a UIR-ADR (územně-identifikační registr adres). Jednotlivé aplikace programu pak umožňují snadné vyhledávání v konkrétní databázi a propojení s grafikou. Většina uživatelů pracuje s katastrální mapou a databází SPI KN.

V současné době je k dispozici plné propojení registru obyvatel, evidence pozemků a geografického informačního systému Misys. Propojení je založeno na aplikačním rozhraní (API), v obou směrech je zcela přirozeně zakomponováno do aplikací a nevyžaduje žádné převodové můstky. Změny provedené v jedné aplikaci jsou zcela automaticky zohledněny v ostatních spolupracujících aplikacích.

Příkladem možností aplikace Misys je například vyhledání parcely v mapě podle parcelního čísla, vyhledání parcely v mapě podle čísla popisného, sestavení protokolu o parcele (zadané graficky nebo číslem), sestavení listu vlastnictví, sestavení informací o více parcelách, prohlížení písemného operátu a prezentace výběrů SPI KN v mapě.

Prohlížení písemného operátu je možné spustit i samostatně bez grafiky a zahrnuje sestavení protokolu o parcele, listu vlastnictví a protokolu o parcele bývalého pozemkového katastru, výpis statistických údajů k zadanému katastrálnímu území, sestavení různých přehledů podle uživatelem zadaných kritérií a vyhledávání údajů podle zadaných podmínek. Posledně jmenovaná funkce je velmi užitečná a zajímavá, protože umožňuje vyhledávat ve více katastrálních územích najednou. Uživatel může použít předem připravené podmínky nebo si může jednoduše vytvořit vlastní.

K hlavním uživatelům systému Misys patří místní a obvodní úřady městských částí hl. m. Prahy, městské a obecní úřady v ČR a SR, Institut městské informatiky hl. m. Prahy, finanční úřady, ministerstva, správci inženýrských sítí, projektové, investorské a dodavatelské organizace v oblasti výstavby, realitní kanceláře, reklamní agentury, střední a vysoké školy, geodetické podnikatelské subjekty a další.

Systém Misys dokáže přímo zobrazovat soubory v jiných standardizovaných formátech a obsahuje filtry pro konverzi dat z i do těchto formátů.