Příprava na volby do zastupitelstev obcí i Senátu

Příští týden se kromě voleb do zastupitelstev obcí budou na jedné třetině území České republiky souběžně konat také volby do Senátu Parlamentu ČR. Protože pro každý tento typ voleb platí jiná pravidla, a protože se volič může rozhodnout volit jen v rámci jedněch voleb, je nezbytné správně připravit oddělené volební seznamy pro oba tyto typy voleb.

Modul Seznam obyvatel a volby to samozřejmě umožňuje, podporuje totiž vedení stálého seznamu voličů a přípravu výpisu z tohoto seznamu i pro více typů voleb zároveň. Všechny úkony pro aktuální volby jsou přitom soustředěny do jednoho centrálního formuláře – rozcestníku, v němž se zakládají nové volby, aktualizuje volební seznam, vydávají voličské průkazy nebo provádí porovnání s výpisem volebního seznamu ze základních registrů (Obr. 1).

Obr. 1. Souběžné nastavení voleb
Obr. 1. Souběžné nastavení voleb

Volby do zastupitelstev obcí mají své specifikum v tom, že v nich smí volit také občané jiných členských států Evropské unie, pokud mají na území obce aktuálně své bydliště. Tito občané jsou zapsáni na dodatku stálého seznamu voličů, jakmile o toto zapsání požádají. V modulu Seznam obyvatel a volby se tato žádost zohlední stisknutím příslušného tlačítka (viz Obr. 2) na detailu daného občana, který se tím stane voličem, a tedy se dostane také do volební agendy.

Již z názvu dodatku stálého seznamu voličů vyplývá, že tento dodatek není vázán na konkrétní volby. Cizinec tedy nemusí pokaždé znovu žádat, ale tím, že jednou tuto žádost podal, dostává se na tento dodatek, kde je veden, dokud nenastane změna skutečností opravňujících k jeho vedení v tomto dodatku, nebo dokud nepožádá o vyškrtnutí z dodatku.

Obr. 2. Přidání cizince do dodatku stálého seznamu voličů
Obr. 2. Přidání cizince do dodatku stálého seznamu voličů

V případě sestavení výpisu ze stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí modul Seznam obyvatel a volby automaticky přidá tento dodatek do sestaveného volebního seznamu, přičemž od verze 3.38.0.6 existuje možnost volby způsobu číslování výsledku mezi variantami společně či odděleně.

V případě souběžných voleb do Senátu se žádný dodatek stálého seznamu voličů neaplikuje, ale zase přicházejí jiná specifika tohoto typu voleb v podobě zvláštního seznamu voličů (Obr. 3) a voličských průkazů. Připomeňme, že ani jedno z toho se netýká voleb do zastupitelstev obcí.

Modul Seznam obyvatel a volby striktně rozděluje jednotlivé typy voleb a pro každé nabízí ty funkce a specifické „doplňky“, které jsou pro daný typ voleb určeny příslušnými předpisy. Proto není potřeba nic složitě sledovat a hlídat. Jakmile si správně nastavíte typy souběžných voleb tak, jak ukazuje Obr. 1, stačí pak vždy jen označit volby, pro které právě realizujete přípravu, a modul sám rozpozná, zda má seznam rozšířit o dodatek nebo vám nabídnout funkce zvláštního seznamu voličů (Obr. 3).

Obr. 3. Funkce pro zvláštní seznam voličů
Obr. 3. Funkce pro zvláštní seznam voličů

Modul Seznam obyvatel a volby tak přispívá ke snadnému zvládnutí všech úkolů, které jsou spojeny s přípravou a konáním voleb. Platilo by to i v případě, kdybyste měli trojitý případ voleb a kromě zmíněných dvou typů by se u vás souběžně konalo také místní referendum.