Aktualizace 3.38 přináší řadu novinek

V červenci míří ke všem uživatelům IS Munis tradiční pololetní aktualizace, tentokrát s označením 3.38. Kumulativně obsahuje nejenom vše, co bylo součástí hotfixů v první polovině roku, ale zároveň přináší i spoustu novinek v jednotlivých modulech informačního systému Munis. K prvnímu červenci navíc nabyla účinnosti řada změn právních předpisů, jež mají dopad na fungování mnoha agend. I ty jsou samozřejmě v aktualizaci 3.38 zohledněny.

Prvního července nabyla účinnosti vyhláška č. 154/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, a která přináší změny v ověřovací doložce pro legalizaci, když je tištěna na celou stránku A4. Tyto změny jsou součástí modulu Legalizace a vidimace a souvisí s nabytím účinnosti ustanovení § 6 zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby, které přináší možnost legalizace elektronického podpisu.

Ke stejnému datu nabyla účinnosti také vyhláška č. 160/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí, což má dopad na sestavování výkazu Fin 2-12 M. Primárně je třeba začít sledovat vyhlášené „mimořádné události“, pro což je v Nastavení ekonomiky ISM 2022 k dispozici kompletní uživatelská editace číselníku mimořádných událostí. Na všech předkontačních formulářích je dále možná indikace nastavených mimořádných události pro existující i nově pořizované řádky.

Obr. 1. Ukázka nastavení číselníku Mimořádných událostí
Obr. 1. Ukázka nastavení číselníku Mimořádných událostí
Nastavení účetní věty je uvedeno jen demonstrativně z pohledu možností nastavení a nevychází z reálných dat, která jsou specifická pro každou účetní jednotku.

Kromě uvedených novinek vynucených změnami právních předpisů jsou součástí aktualizace 3.38 i změny připravující se již nyní na úpravy účinné od 1. ledna 2023. Jedná se zejména o technickou úpravu využívání služeb základních registrů pro čerpání referenčních údajů a dále pak o úpravu v oblasti vyhledávání a ověřování datových schránek, kde je kladen větší důraz na rozlišení mezi datovou schránkou fyzické osoby a podnikající fyzické osoby. V této souvislosti byly také přidány nové funkce na ověřovací formulář, které umožňují opravu a změnu datové schránky přiřazené k dané adrese.

Obr. 2. Nové funkce na formuláři Ověřování adresátů
Obr. 2. Nové funkce na formuláři Ověřování adresátů

Aktualizace 3.38 obsahuje také řadu novinek zpříjemňujících práci s jednotlivými moduly IS Munis. V elektronické spisové službě Munis ERMS jsou to např. rychlé funkce na detailu dokumentu (viz Obr. 3) nebo podmíněné výběry na formuláři hromadného vyřízení dokumentů, v Účetnictví 2022 je to vylepšení dohledávání předkontací na přenosovém formuláři dle částky a v Poplatcích možnost hromadného přesunu splátek na podrozvahu na formuláři Přehled splátek.

Obr. 3. Nové funkce a grafická úprava na detailu dokumentu
Obr. 3. Nové funkce a grafická úprava na detailu dokumentu

V modulu Seznam obyvatel a volby došlo mj. k rozšíření statistik ve volební části. Co se týká tohoto programu, s ohledem na blížící se zářijové volby doporučujeme neodkládat instalaci aktualizace 3.38, protože právě v tomto modulu je zahrnuta řada zajímavých novinek pro pohodlné zvládnutí přípravy volebních seznamů jak pro komunální, tak pro senátní volby, pokud se u vás konají.

Trvalým rozvojem prochází také modul Komunální odpad. Nejvýznamnějšími novinkami aktualizace 3.38. jsou zejména rozšířené zobrazování vlastníků vyhledaných v Katastru nemovitostí, kde je nově možné přepnout mezi vlastníkem dané parcely nebo budovy, a dále rozšíření možností zadání počtu poplatníků, za něž se platí u poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. V neposlední řadě pak dochází k rozšíření popisu nádoby o typ nádoby.

Věříme, že všechny vylepšené, rozšířené a nové funkce informačního systému Munis, které přináší letní aktualizace 3.38, vám pomohou lépe zvládat každodenní činnosti a přispějí k větší pohodě vaší práce s tímto informačním systémem.