ÚčetnictvíV červenci dojde ke změnám ve výkazu Fin 2-12 M

Ministerstvo financí připravilo s účinností od třetího čtvrtletí 2022 několik změn ve výkazu Fin 2-12 M. Již delší dobu jsou známé změny v části IX, kde se mění struktura a způsob vykazování. Tyto změny ale nemají přímý dopad na samotné účtování. S účinností od 1. července letošního roku navíc dochází prostřednictvím vyhlášky č. 160/2022 Sb. ke změně obsahu doposud nepoužívané části X. Nově bude využita pro vykazování příjmů a výdajů vázaných na tzv. mimořádné události.

Aktuálně se jedná především o pomoc související se situací na Ukrajině a zajištěním potřeb ukrajinských uprchlíků. V budoucnu se předpokládá využití při účtování krizových situací, např. povodní nebo tornád. Principem bude označení jednotlivých účetních případů identifikátorem – číslem mimořádné události. Tento identifikátor bude MF ČR operativně vyhlašovat v případě potřeby. Předpokládá se, že první vyhlášenou mimořádnou událostí bude, s platností od 1. července 2022, právě „Ukrajina“.

Takto upravené vykazování v sobě skrývá požadavek na rozšíření účetní věty, tedy doplnění dalšího údaje nad rámec doposud používaných údajů (Pol, Para, Uz, Org, Nástroj, Zdroj, …). Po pečlivé analýze jsme dospěli k názoru, že by rozšíření účetní věty v tomto případě mělo na naše uživatele spíše negativní dopad. Předpokládáme, že počet účetních případů označených číslem mimořádné události bude v porovnání s celkovým počtem účetních případů velmi malý, a proto se nám zdá jako neadekvátní zatěžovat uživatele vyplňováním tohoto údaje, byť by obsahoval většinou nuly. To by s sebou přineslo také nutnost úprav většiny tiskových sestav a formulářů.

Rozhodli jsme se proto vytvořit k jednotlivým mimořádným událostem účetní definice za pomoci již používaných údajů – typicky se bude jednat o Org, Org2 a Uz. Pomocí tohoto nástroje si bude moci každý uživatel nadefinovat, jaké účetní případy se mají v rámci jednotlivých mimořádných událostí vykázat.

Tato úprava bude k dispozici v aktualizaci IS Munis 3.38, která bude distribuována počátkem července. Samotná úprava výkazu Fin 2-12 M pak bude připravena (na vykázání těchto skutečností) za společné období 07–08/2022, tedy počátkem září. Veškeré podrobnosti k těmto úpravám včetně metodického návodu budou k dispozici v pokynech pro instalaci aktualizace 3.38 a dalších navazujících hotfixů.