Místní poplatek za komunální odpad

Oblast odpadového hospodářství prochází v poslední době výraznými změnami, které jsou podloženy celou řadou nových anebo novelizovaných právních předpisů. Na některé důležité aspekty změn byste měli začít myslet už nyní, aby se pak neřešily ve zbytečném chvatu na konci letošního roku.

Legislativní změny v odpadovém hospodářství

Legislativní shrnutí

Významné změny v právní úpravě oblasti odpadového hospodářství se udály ke konci loňského roku. Pojďme si to na úvod jen stručně shrnout:

 • Od začátku letošní roku je účinný zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, který má za účel zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí a zdraví lidí a trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů předcházením vzniku odpadů a nakládáním s nimi v souladu s hierarchií odpadového hospodářství za současné sociální únosnosti a ekonomické přijatelnosti. Byl jím nahrazen již téměř dvacet let působící zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Už fakt, že nebyl novelizován původní předpis, ale bylo přistoupeno ke zcela nové právní úpravě jasně ukazuje, že jde o významnou změnu. A s ohledem na neuspokojivý přístup našich zákonodárců k zásadním změnám není už ani s podivem, že byl schválen v podstatě na poslední chvíli a ve sbírce zákonů vyšel až 23. prosince.
 • Citovaný zákon č. 541/2020 Sb. implementuje do českého právního prostředí celkem pět směrnic Evropské unie, které se vztahují k oblasti odpadového hospodářství a které byly také v nejen v nedávné době významně novelizovány. Za všechny jmenujme např. směrnici Rady 1999/31/ES, o skládkách odpadů, která byla naposledy novelizována v roce 2018.
 • Zákon o odpadech dále navazuje na pět nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES), které jsou z principu svého právního postavení závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech EU. Zákon tak pouze upřesňuje případné povolené specifikace pro české prostředí.
 • Kromě nového zákona o odpadech byly stejný den publikovány ještě další předpisy týkající se diskutované oblasti. Konkrétně jde o
  • zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností,
  • zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností,
  • dále zákon č. 544/2020 Sb., který novelizoval vodní zákon,
  • a konečně zákon č. 545/2020 Sb., který novelizoval zákon o obalech.

Tato legislativní smršť měla také dopady do zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, který byl novelizován zmíněným zákonem č. 534/2020 Sb. a kde byla zcela změněna úprava týkající se poplatku za komunální odpad, kterým byl nahrazen původní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Nová právní úprava zavádí dvě nové konkrétní kategorie tohoto poplatku, a sice:

 • poplatek za obecní systém odpadového hospodářství,
 • poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

K tomu platí, že obec může zavést pro dané poplatkové období pouze jeden z těchto poplatků. Každá z těchto kategorií do jisté míry navazuje na předchozí možnosti, z nichž první vycházela ze zákona o místních poplatcích a jako poplatníky specifikovala osoby s trvalým pobytem na území obce a majitele rekreačních objektů, kde není nikdo přihlášen trvalému pobytu, a druhá vycházela z dnes již zrušeného zákona č. 185/2001 Sb. a byla vztažena k majitelům nemovitostí. Naštěstí si byl zákonodárce alespoň vědom, že změna místních vyhlášek nemůže proběhnout ze dne na den, a proto stanovil (zjednodušeně řečeno), že ještě pro rok 2021 lze dočasně pokračovat v systému nastaveném podle předchozí právní úpravy (viz čl. II přechodných ustanovení zákona č. 565/1990 Sb. a § 156 zákona č. 541/2020 Sb.).

Znamená to, že obce mají tento rok, aby připravily nové vyhlášky týkající se poplatku za komunální odpad a nastavily nová pravidla odpovídající zmíněné nové právní úpravě. A právě tohle je rozhodně třeba začít rozmýšlet a připravovat včas, nejlépe již nyní.

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Poplatníkem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je

 • fyzická osoba přihlášená k trvalému pobytu na území dané obce,
 • nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Horní hranice pro tento typ poplatku je nově stanovena na 1200 Kč, což je o 60 % více než předchozí hranice pro obdobný typ místního poplatku.

Obr. 1. Ukázka modulu Komunální odpad IS Munis: Vazba na modul Seznam obyvatel a volby
Obr. 1. Ukázka modulu Komunální odpad IS Munis: Vazba na modul Seznam obyvatel a volby

Pokud se obec rozhodne pro tuto kategorii poplatku za komunální odpad, potřebuje zejména přehled o fyzických osobách přihlášených v obci a dále přehled nemovitostí, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba a které jsou umístěny na území obce. Oba tyto přehledy zajišťuje v rámci informačního systému Munis modul Komunální odpad:

 • V modulu Komunální odpad IS Munis existuje porovnání se seznamem obyvatel vedeným a udržovaným pomocí přímého čtení notifikací ze základních registrů v modulu Seznam obyvatel a volby (viz obr. 1). Tato těsná vazba je v aktuální verzi (SB 3.35.1) rozšířena o další údaje nezbytné pro stanovení správné výše výpočtu poplatku dle pravidel daných zákonem.
 • Dále je v modulu Komunální odpad IS Munis speciální funkce založená na čtení dat ze základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) a na porovnání s výše uvedeným seznam poplatníků přihlášených v obci, čímž dokáže identifikovat všechny nemovitosti, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba a které jsou umístěny na území obce (obr. 2).
Obr. 2. Ukázka funkce pro dohledání nezabydlených nemovitostí v modulu Komunální odpad IS Munis
Obr. 2. Ukázka funkce pro dohledání nezabydlených nemovitostí v modulu Komunální odpad IS Munis

Pokud se tedy rozhodnete buď setrvat v tomto způsobu výběru poplatku za komunální odpad, byť samozřejmě dle nových pravidel, nebo na něj přejít, má pro vás informační systém Munis všechny dostupné funkce založené na referenčních údajích čerpaných ze základních registrů. Tím je zaručeno, že vám neunikne žádný poplatník, který by měl svou poplatkovou povinností přispět k zajištění fungování odpadového hospodářství ve vaší obci.

Když už hovoříme o příjmech plynoucích z poplatků, nelze se nezmínit o postupech, které mohou zlepšit platební morálku poplatníků. V současné době se jedná zejména o následující tři prostředky:

 • Prvním způsobem, jak zlepšit výběr poplatků, je usnadnění platby poplatku při osobní návštěvě úřadu. Jednou z ověřených cest je zavedení možnost bezhotovostních plateb prostřednictvím platebního terminálu. Nehledě na fakt, že aktuální doba významně popularizuje bezhotovostní platby a přisuzuje jim atribut snížení rizika přenosu infekčních nemocí vyloučením kontaktu s bankovkami a mincemi, jsou bezhotovostní platby jednoznačně pohodlné pro obě strany. Aby bylo zmíněné pohodlí zajištěno i pro úřad, je informační systém Munis již mnoho let obohacen o modul Platební karty. Všechny údaje potřebné k platbě poplatku jsou tak z modulů Poplatky a Pokladna přeneseny až do platebního terminálu, který zase zpětně poskytuje informace o provedené transakci. Moduly IS Munis umí také načítat a párovat následná potvrzení (výpisy) z bank. V poslední době se lze setkat též s úspěšným využíváním přenosných terminálů, které neztrácí nic z výhod propojení s IS Munis a k tomu je možné je používat i mobilně, když je například omezen provoz úřadu a kontakt s veřejností je realizován jen prostřednictvím „komunikačního okénka“.
 • Dále je důležité aktivní informování poplatníků o jejich poplatkové povinnosti, které lze v modulu Poplatky IS Munis realizovat hromadným rozesíláním e-mailů s potřebnými instrukcemi k platbě, a to včetně umístění QR kódu, jež lze jednoduše načíst do mobilního bankovnictví (ukázka formátu přílohy takového e-mailu je na obr. 3). Podmínkou využití tohoto postupu je databáze e-mailových adres poplatníků, kterou je možné vést také jako součást zmíněného modulu. Avšak nezapomínejme při tom na správné zajištění tohoto zpracování z pohledu pravidel ochrany osobních údajů daných obecným nařízením (GDPR).
 • Třetím přístupem je možnost kontroly poplatkové povinnosti na nějakém typu portálu občana, pokud ho obec nebo město provozuje. Rozvoj tohoto přístupu je v poslední době podporován zavedením tzv. bankovní identity, o které jsme psali v minulém čísle tohoto časopisu. Po přihlášení k portálu si zde může poplatník nejen zjistit novou poplatkovou povinnost, ale také si ověřit, zda má splněny všechny své předchozí závazky. Na rozdíl od druhého přístupu je však tento postup podmíněn aktivitou, kterou musí vynaložit sám poplatník, a ještě navíc vymezenou tím, že musí mít možnost se elektronicky identifikovat v souladu s pravidly danými zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci. Proto lze předpokládat, že v současné době bude mít druhý přístup větší dopad než tento třetí. Nicméně informační systém Munis je k poskytování příslušných informací o poplatcích přes portály občana připraven včetně realizace komunikační a bezpečností mezivrstvy v podobě Datového skladu Munis.
Obr. 3. Ukázka platební instrukce rozesílané z modulu Poplatky IS Munis
Obr. 3. Ukázka platební instrukce rozesílané z modulu Poplatky IS Munis

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Předmětem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce. Poplatníkem této kategorie poplatku za komunální odpad je

 • fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště,
 • nebo vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.

Automatické sledování těchto poplatníků je poněkud složitější než v předchozím případě. Nyní se typicky vychází z přehledu nemovitostí nacházejících se na území obce. Avšak zákon v tomto případě k vlastníkům přidává fyzické osoby, které mají v nemovité věci bydliště, což však v žádném případě nemusí znamenat adresu trvalého pobytu, jaká je vedena v základních registrech. Musí zde být tedy větší komunikace s vlastníky nemovitostí, aby se vyjasnilo, zda v dané nemovité věci má nebo nemá nějaká fyzická osoba své bydliště. Výsledky těchto zjištění pak lze opět přehledně a pohodlně evidovat v modulu Komunální odpad informačního systému Munis. Automatické porovnání zde však může být aplikováno jen vůči RÚIAN.

Pokud se rozhodnete pro tuto kategorii poplatku za komunální odpad, musíte ještě rozmyslet způsob výpočtu dílčího základu za dílčí období, které může být založeno:

 • na hmotnosti odpadu odloženého z nemovité věci za toto dílčí období v kilogramech připadajícího na poplatníka,
 • na objemu odpadu odloženého z nemovité věci za toto dílčí období v litrech připadajícího na poplatníka,
 • nebo na kapacitě soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad za toto dílčí období v litrech připadající na poplatníka.

Zákon stanoví opět horní hranice výše tohoto poplatku, a to následujícím způsobem:

 • v maximální výši 6 Kč za kg, pokud je základem hmotnost odpadu,
 • nebo v maximální výši 1 Kč za litr, pokud je základem objem odpadu nebo kapacita soustřeďovacích prostředků.

Jednoznačně lze tedy shrnout, že poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je spojen se složitější konstrukcí poplatkové povinnosti než poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. Dále, že tento druhý přístup klade vyšší nároky na komunikaci s vlastníky nemovitostí a nemůže být plně zjednodušen komunikací se základními registry, neboť pracuje také s údaji, které nejsou v základních registrech vedené. V každém případě, ať se již rozhodnete pro první nebo druhou kategorii, je informační systém Munis připraven vám poskytnout veškeré možnosti a nástroje pro správu poplatníků a výběr poplatků včetně zahrnutí všech moderních přístupů v podobě bezhotovostních transakcí, hromadného aktivního rozesílání instrukcí k platbě poplatků anebo přímo vazbě na portál občana, který vám ráda společnost Triada, jako váš partner, pomůže zrealizovat.